افزودن یک پلیمر کارآمد به سبد پلاستیک های مهندسی

eurotec با اضافه کردن یک پلیمر کارآمد دیگر به سبد ترموپلاستیکهاي مهندسی خود، آن را وسعت بخشید. پلی کتون که با نام ترکیبی از خواص مقاومت شیمیایی عالی، بازدارندگی از Tecoket KT به بازار عرضه خواهد شد.

شد. آمیزههای KT ®ketTeco ترکیبی از خواص مقاومت شیمیایی عالی، بازدارندگی از نفوذ،استحکام ضربه و مقاومت به سایش را خواهد داشت، و قادر به پاسخگویی گسترهی وسیعی از نیازهای مهندسی از قطعات ارتجاعی تا قطعات سخت را داراست.

دریافت فایل بصورت کامل