به سوی سبز شدن

امروزه با افزایش قیمت انرژی و نگرانیها در مورد تغییرات آب و هوا، اهمیت تووهوب بوب منابع طبیعی بیش از پیش احساس می شود. همین موضوع سبب شده است تا بسویواری در کنار کمک بب حل مشکلات زیست محیطوی، “سبز شدن ”بخواهند با پیوستن بب هریان مقبولیت اهتماعی نیز کسب کرده و شیک بب حساب بیایند. صاحبان کالا و بازاریابان نیز از سبوز ”این گرایش مشتریان بهره برده اند تا در کنار قیمت و کیفیت محصولاتشان، از عامل برای متفاوت سازی محصول خود و هلب توهب پیشتازان بازار استفاده کنند. بب ایون “بودن ، “ زیسوت سوازگوار ” ، “دوسوتودار موحویوت زیسو ت ”ترتیب استفاده از اصطلاحاتی نظیر و… رو بوب “قابل بازیافت “ ، “دوستدار زمین ” ، “ درصد طبیعی ۰۱۱ ” ، “ زیست تخریب پذیر ” کنند: “سبز” گسترش است…

 

دریافت  فایل بصورت کامل