سبک مثل پر یا سنگین مثل فلز

سبک مثل پر یا سنگین مثل فلز
بعضی کاربرد های بسپارها نیازمند راه حل برای وزن سبکتر میباشند، که افزایش بازدهی کارکرد قطعه در حین کاهش وزن، مورد هدف است. اما در بعضی کاربردهای دیگر وزن و سنگینی فلزات با توجه به خاصیت تلف کردن، حس کردن یا ذخیره انرژی، موردنیاز است.برای پاسخگویی به گستره وسیع نیازها، ®teceuro در حال گسترش تنوع محصولات خود برای مرزهای فناوری پلاستیک میباشد. با شروع از پلی آمیدی که روی آب شناور میماند تا موادی که چگالی حدود ۳۱۰ gr/cm دارند،®teceuro گستره کاملی از مواد را برای کاربردها و نیازهای مختلف پیشنهاد میکند….

دریافت فایل به صورت کامل