هالوبیوتیل

لاستیک بیوتیل هالوژنه (اصلاح شده) که از واکنش ابتدایی برم یا کلر با لاستیک بیوتیل ساخته می­شود. لاستیک کلروبوتیل (CIIR) از کلرینه نمودن کنترل شده لاستیک بوتیل به دست می­آید. کلر به طور معمول حدود ۲/۱ درصد وزنی به زنجیر اصلی بوتیل اضافه می گردد. کلر در واکنش استخلافی الکتروفیلی شرکت کرده و جایگزین یک هیدروژن آلیلیک در مجاورت پیوند دوگانه می شود.

آلیلیک کلراید، امکان پخت این پلیمر را به میزان زیادی فراهم می­کند و باعث می­شود که کلرو بوتیل با سایر الاستومرهای متداولی که مواضع اشباع نشده زیادی دارند به طور مشترک ولکانیزه گردد. از این رو کلروبوتیل در مقایسه با بوتیل خطی سازگاری بیشتری با سایر الاستومرها دارد. بنابراین کلروبوتیل معمولاً در لایه های داخلی تایرهای بدون تیوب مصرف می شود. تا به عدم نفوذ هوا کمک کند. یک بوتیل هالوژنه شدۀ دیگر، که برومو بوتیل (BIIR) نامیده میشود نیز موجود است که مصارفی همانند کلرو بوتیل دارد.