چسب سرد

چسبهای سرد عمدتاً یا بر پایۀ آب هستند یا از حلال دیگری به جز آب در آنها استفاده شده است. با تبخیر جزء حلال این چسبها پس از استفاده، چسب از حالت مایع به حالت جامد تبدیل شده و به اصطلاح خودش را میگیرد. این چسبها از دیرباز مورد استفاده قرار گرفتهاند و هم اکنون نیز بخش عمدهای از مصارف چسب در صنایع مختلف را در بر میگیرند.

توضیحات

·         چسب سرد صحافی

·         چسب پایه آب برای استفاده در صنایع چوبی و مبلمان

·         چسب های لمینیشن (سلفون کشی) پایه آب

·         چسب های ورنی UV-Varnish

·         چسب سرد بسته بندی جهت تولید جعبه و کارتن

·         چسب سرد لیبل زنی برای بطری های شیشه ای