RSS

این عبارت مخففی است برای Ribbed Smoked Sheet. روش تولید این کائوچو مطابق روش Hevea Crumb است که در بخش­های آتی همین مقاله توضیح داده خواهد شد. در فرآیند تولید این کائوچو از غلتک­هایی آج­دار عبور داده می­شوند که سطح ورق­ها نیز آج­دار می­شود. پس از آن ورق­ها به اتاق­های دود منتقل می­شوند تا خشک شوند.

خشک شوند.

بلوک های استاندارد: Technically Specified Rubber (TSR)