TSR

روش¬های تولید TSR:
۱٫ انعقاد کنترل شده:
زمانی¬که شیرابه وارد کارخانه می¬شود آن را از صافی عبور می¬دهند. هیچ¬گاه نباید شیرابه را با فشار یا اعمال نیروی اضافی از صافی عبور داد زیرا به این طریق ذرات بزرگ¬تر نیز از صافی عبور می¬کنند. جریان شیرابه ترجیحاً افقی است تا رو به پایین. برای حذف کامل آلودگی¬ها از شیرابه، علاوه بر صافی ته¬نشینی در مخزن برای جدا کردن آلودگی¬ها از شیرابه لازم است. انباشتن در مخزن باعث همگونی بیشتر کائوچوی منعقد شده نیز می¬شود. این مرحله معمولاً ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول می¬کشد. سپس شیرابه از طریق کانال یا لوله¬هایی به مخازن¬ انعقاد منتقل می¬شوند. بعد از این مرحله انتظار مشاهده هیچ آلودگی در شیرابه وجود ندارد اما با این وجود یک¬بار دیگر از صافی عبور داده می¬ود تا اگر توده منعقد شده¬ای (Lump) در مرحله انباشتن شکل گرفته است، جداسازی شود.
در مخزن¬های انعقاد، انعقاد مصنوعی با اسید اتفاق می¬افتد. پس از آن لخته یا دلمه ایجاد شده از میان غلتک¬هایی عبور داده می¬شود.
سپس ورق¬های کائوچوی طبیعی توسط خردکن¬ها به تکه¬های کوچک تبدیل شده و بعد از فشرده¬سازی به عدل یا بلوک تبدیل می-شوند.
۲٫ انعقاد طبیعی:
در این روش در واقع مواد اولیه TSR توده¬هایی است که به صورت طبیعی در مزرعه منعقد شده¬اند (cuplump، earth scrap، treelace و …). این توده¬ها بعد از جمع¬آوری به کارخانه منتقل می¬¬شوند و ناخالصی¬های آن¬ها به صورت دستی جداسازی شده و بعد از خرد شدن فشرده شده و تبدیل به عدل می شوند.