کاربردهای مواد پایه زیستی

مواد پایه زیستی در جاهایی که سهم خود را با توجه به سازگاري با محیط زیست کسب کردهاند، در بازار تبدیل به تقاضا شدهاند. با این حال با
در نظر گرفتن برخی استثنائات استفاده از مواد پایه زیستی با توجه به طبیعت و ذات کم دوام این مواد فقط در کاربردهاي یکبار مصرف،
بر روي مواد مهندسی با دوام، مستحکم، کاربردي و کارآمد است.

دریافت مقاله